Õppevideode ja koolituste tingimused

ÕPPEVIDEODE TINGIMUSED

Teenuste kasutamise nõusoleku tingimused

Klikkides „olen nõus müügitingimustega“, sisestades oma krediitkaardi või pangakaardi andmeid, või allkirjastades tingimustega nõusoleku lepingu, või mõnel muul moel ühinedes koolitusega, elektrooniliselt, suuliselt, sõlmid Sina (edaspidi „Klient“) legaalselt kehtiva Teenuste Kasutamise Nõusoleku lepingu enda ja Novinare OÜ (edaspidi „ Ettevõte“), reg nr. 12009696 , Lossi 26 Viljandi, vahel järgnevatel tingimustel:

ETTEVÕTTE TEENUSED. Selle lepingu alusel elektrooniliselt, suusõnaliselt, kirjutades või mõnel muul viisil , nõustub Ettevõte edastama teenuseid seoses hariduse, seminaride ja konsultatsiooni saamisega (edaspidi „Programmid“). Selle lepingu tingimused on seotud ja kehtivad kõigile asjadele/teenustele mida Ettevõte annab/vahendab Kliendile. Tingimused kehtivad kõigile programmidele.

RAHA TAGASTAMINE. Klient nõustub, et teenuste ja koolituste järel tulemuste saavutamine sõltub kliendi enda panustamisest ja osalemine on kliendi enda kulu ning vastutus, seega mis iganes põhjustel raha tagastamist ei ole, kui pole lepitud kokku Ettevõttega teisiti. Kliendi enda tõttu ära jäänud seanssi ei ole kohustus Ettevõttel uuesti uue ajana graafikusse panna ning raha selle eest tagasi ei saa.

KAARDIGA MAKSED. Ettevõte kohustub kasutama Kliendi poolt sisestatud kaardi maksete andmeid ainult selleks antud eesmärgil ja järgides andmekaitseseadust. Mitte levitama andmeid, jagama kolmandatele isikutele ning ei tohi võtta kaardilt omaalgatuslikult tasu teenuste eest, mille saamiseks klient pole soovi avaldanud või registreerinud. Klient kohustub jälgima, et maksetähtaegadel oleks vajalik raha arvel olemas (maksegraafikutega tasumise puhul) ning teavitama Ettevõtet eelnevalt, kui on soov kogu ülejäänud summa ennetähtaegselt tasuda Ettevõtte pangaarvele ning lõpetada maksegraafik.

KEELATUD MATERJALIDE EDASI MÜÜMINE/JAGAMINE. Klient nõustub mitte kopeerima, jagama, müüma, vahetama või muid materjalide levitamise mooduseid kasutama kõigi Programmi kuuluvate materjalide puhul. Keelatud on ka jagada enda isiklikke ligipääsukoode kursustele või levitada videosid ning programmis kasutatud tehnikaid. Ostetud kursus ja materjalid on ainult personaalselt kasutamiseks mõeldud makse teostanud Kliendile, kui pole Ettevõttega eelnevalt kokku lepitud teisiti! Kõikide videode ja materjalide autoriõigused kuuluvad Novinare OÜ’le.

VASTUTUSE PIIRAMINE. Programmid ja koolitused on lihtsalt harimise ja juhendamise teenuse edastamise eesmärgil. Klient aktsepteerib kõiki riske. Klient nõustub, et Ettevõtte ei vastuta, kui ilmnevad kahjulikud tulemused Ettevõtte teenuste ja programmide valesti kasutamise tagajärjel ning sellest, et juhiseid ei järgitud 100% täpselt.

GARANTII TINGIMUSED. Klient saab aru ja nõustub, et ainult tema ise 100% saab olla vastutav oma edu ja tulemuste saavutamisel koolitusi, programme ja seansse läbides. Ettevõte ei saa kontrollida Klienti ja tulemuste saamiseks peab olema Klient täielikult pühendunud ning keskenduma. Ettevõte ei garanteeri tulemusi, kui Klient ise pole nendeks muutusteks valmis ja pole saanud soovitud tulemusi või teiste klientidega sarnaseid tulemusi.

KURSUSE REEGLID. Klient nõustub austama kõiki Ettevõtte poolt esitatud reegleid koolituse läbimiseks, tegema koduseid töid (kui on ette nähtud) ja kasutama materjale ning pühendama end täielikult, et saada tulemusi. Kui Klient ei järgi Ettevõtte poolt kehtestatud reegleid kursuse läbimiseks, rikub grupi siseseid reegleid või häirib kuidagi teisi koolitusel osalejaid, on Ettevõttel õigus ta kursuselt eemaldada ning makstud raha jääb Kliendi enda kanda.

MATERJALIDE KASUTAMINE. Klient nõustub sellega, et mõningaid kursuseid võidakse salvestada. Ettevõttel on õigus kasutada salvestust edaspidi uute koolituste materjalina ning edastada uute koolituste ja programmide seas teistele Klientidele näitamiseks. Videosalvestustes oma näo ja häälega esinenud Klientidele kompensatsiooni ei maksta.

KONFIDENTSIAALSUS. Konfidentsiaalne info on selline info, mis ei ole avalikkusele teada Kliendi ja Ettevõtte omavahelises suhtluses. Ettevõte nõustub mitte avalikustama, edasi jagama Kliendi konfidentsiaalset infot, mida on Klient ise jaganud, kas kirjavahetuses või on tulnud ilmsiks läbi seansside. Ettevõte hoiab infot saladuses ja kasutab seda ainult Kliendi huvides. Ettevõte kindlustab, et infole ei pääse ligi kolmandad isikud, ei lähe kaduma või ei lange varguse osaks ning saadud infot ei kasutataks sihipäraselt.

SEADUS. Ettevõte juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest. Kõik vaidlused, mis võivad tekkida ja mida ei ole mainitud siin lepingus, lahendatakse lähtuvalt Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest. Kui omavahel ei suudeta kokkulepet saavutada, on Ettevõttel ja ka Kliendil õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtusse.

MUUD TINGIMUSED. Kui Klient vajutab veebilehelt „Olen nõus müügitingimiustega“ või saab tingimused e-maili teel või allkirjastab paberkandjal või digitaalselt antud lepingu, siis on teda antud tingimustest teavitatud ning leping kehtib mõlemale osapoolele.

KOOLITUSTE TINGIMUSED

Salon-koolituse õppesalongi õppekorralduse alused

KOOLITUSELE REGISTREERIMINE

Koolitusel osalemiseks tuleb soetada omale e-poest vastav koolitus. Pärast seda saadetakse süsteemi poolt Õpilase emailile registreerimise kinnitus, kus on kirjas osaleja, koolituse nimi, alguse kuupäev (määratud või siis kokkuleppeline aeg), kestvus, loengute, praktikumide ja eksamite umbkaudsed kuupäevad. Lisaks on ka õppesalongi ja Koolitaja andmed. Pärast kinnituse saamist Õpilast oodetakse koolitusele määratud päeval ja kellaajal.

Koolitajaga kokkuleppel saab Õpilane korrigeerida koolituse praktikapäevi. Kui Koolitajal oleks pakkuda mitut kuupäeva, siis Õpilane peab kinnitama täpse kuupäeva, kuna ta soovib koolitusele tulla. Vajadusel võib Koolitaja küsida täiendavat informatsiooni Õpilase käest. Andmeid ei edasta kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusega ettenähtud juhtudel.

KOOLITUSE EEST MAKSMINE

Koolituse eest saab maksta nii panga ülekandega, kui ka sularahas. Maksmine on kaheosaline (ettemaks+põhiosa). Põhiosa saab maksta koolituse käigus ning terve summa peab olema välja makstud enne eksami esimest katset. Juriidilisele isikule ja soovi korral ka eraisikule väljastame arve e-posti teel. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida koolituse nimetus ja kui maksja on kolmas isik, siis ka Õpilase nimi.

KOOLITUSTE JA PRAKTIKA KESTUS

Õpingute kestust arvestatakse akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund on 45 minutit. Koolituste kogukestus on kirjas iga koolituse õppekavas. Kui koolituspäev kestab rohkem kui 4 tundi, siis tuleb ka üks 30-minutiline söögipaus.

Koolitaja eeldab, et Õpilane tuleb praktikaülesannetega toime mõistliku aja jooksul. Kui Õpilane saab praktikaga varem hakkama, siis Koolitajal on õigus lasta nii Õpilast, kui ka modelli varem koju. Eelduseks on kindlasti tulemuse kontroll.

Koolitaja võib teha muudatusi koolituste ajakavas. Muudatustest teavitakse Õpilasi e-posti teel.

KOOLITUSEL OSALEMINE

Koolitusele registreerunud Õpilased peavad kohale tulema 10 minutit enne koolituse algust. Kui tuleb praktikapäev, kuhu on vajalik modell, siis modellil palume tulla kohale samuti 10 minutit varem ettenähtud ajast. Juhul, kui Õpilane ei saa koolituspäeval osaleda, siis tuleb Koolitajat teavitada sellest kirjalikult vähemalt 24 tundi enne koolituspäeva algust. Kui koolitusele registreerinud Õpilane kohale ei ilmu või hilineb rohkem, kui 60 minutiks, siis koolituspäev jääb arvestamatuks. See tähendab seda, et Koolitajal on õigus panna uue kuupäeva koolituspäevaks temale sobival päeval.

Õpilane peab olema kohusetundlik, viisakas ja tähelepanelik. Koolitajal on õigus teha pilte tööprotsessist ja lõpptulemustest ja kasutada pilte omal äranägemisel.

KOOLITUSEST LOOBUMINE

Koolitusest loobumiseks peab õpilane teatama kirjalikult e-posti teel. Kui Õpilane soovib loobuda koolitusest ja teavitab sellest Koolitajat kirjalikult hiljemalt 5 päeva enne koolituse algust, tagastame nelikümmend (40) protsenti esitatud arves toodud õppeteenustasust

Kui Õpilane loobub koolitusest ja teatab sellest 4 või vähem päeva ette, õppeteenustasu ei tagastata.

KOOLITUSE ÄRAJÄÄMINE VÕI EDASILÜKKAMINE

Koolitaja jätab endale õiguse mõjuvatel põhjustel (nt haigestumine, eriolukord riigis) koolituse toimumist edasi lükata. Koolitusele registreerinuid teavitakse e-posti või telefoni teel.

SEADUS. Ettevõte juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest. Kõik vaidlused, mis võivad tekkida ja mida ei ole mainitud siin lepingus, lahendatakse lähtuvalt Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest. Kui omavahel ei suudeta kokkulepet saavutada, on Ettevõttel ja ka Kliendil õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtusse.